Kadernotabehandeling 2017

Op donderdag 21 juli jl. werd het politieke jaar afgesloten met de behandeling van de kadernota. In deze kadenota worden voorstellen behandeld die, mits aangenomen, mee worden genomen in de begroting 2017 De Roosendaalse Lijst had een aantal wijzigingsvoorstellen en opdrachten voor het College voorbereid, waarvan enkele samen met andere fracties. Alle ingediende voorstellen van de Roosendaalse Lijst werden met grote meerderheid aangenomen en vinden we dus terug in de Begroting 2017; een mooi succes, waardoor we met een goed gevoel het zomerreces in kunnen.

Link naar korte video over kadernota

De aangenomen voorstellen op een rijtje:

1. Meer geld voor onkruidbestrijding op een hoger niveau;
2. Onderzoek naar mogelijkheden voor ruimere openingstijden milieustraat
3. Belastingmatiging en afschaffing hondenbelasting
4. Meer structureel geld voor activiteiten voor verenigingsleven
5. Opstellen festivalbeleid
6. Vervaardigen toeristisch actieplan
7. Inzetten op citymarketing
8. Oprichten van een cultuurfonds
9. Extra middelen voor mantelzorgers

Ook hebben we voorstellen gesteund van andere partijen die eveneens bijdragen aan een beter Roosendaal zoals meer geld voor de minima, afschaffen OZB amateurverenigingen, geen wachtlijsten peuteropvang, duurzaamheidsmaatregelen voor buurthuizen en aandacht voor voldoende afvalbakken en fietsnietjes. Met al deze maatregelen hebben we, mede ingegeven door ons verkiezingsprogramma, weer 100% gescoord!!

1e Termijn Roosendaalse Lijst.

In de commissie hebben we onze visie gegeven op de Kadernota 2017, de voorloper op de Begroting. Een prima document met keuzemogelijkheden. Onze keuzes en extra voorstellen hebben we in die commissie met u gedeeld. In deze Raad zullen we ons beperken tot het toelichten en indienen van deze voorstellen, soms samen met andere fracties. Voorstellen welke wat ons betreft moeten leiden tot een nog beter Roosendaal, met name op het gebied van Openbare Ruimte, Sociale Domein, Onderwijs, Cultuur, Sport, Recreatie en Toerisme, Duurzaamheid, Economie, Leefbaarheid en Vitaliteit. Zaken welke we graag, via deze kadernotabehandeling, dus terugzien in de Begroting.

Voorstellen ook die moeten leiden tot lastenverlichting. Na jaren van krimp komt er geleidelijk meer financiële armslag; Het is nog geen halleluja, maar we gaan de goede kant op. Wij zijn van mening dat onze inwoners, onze ondernemers en ons verenigingsleven hiervan mee moeten profiteren en dat gaat nu ook gebeuren.

Complimenten aan dit College en het vorige, dat met constructief beleid, op basis van AvR en het huidige bestuursakkoord, het fundament legde. Complimenten aan de voltallige Raad voor de open en constructieve houding, zowel oppositie als coalitie, om de samenwerking en de verbinding aan te gaan; wij hebben dit als positief ervaren, zeker na de vorige kadernota waarbij de dialoog niet mogelijk was. Dank hiervoor!

Lastenverlichting
In de kadernota vinden we een mooi pakket aan lastenverlichting. Wat ons betreft mag het nog een stap extra met de afschaffing van hondenbelasting. Een voorstel dat we al opperden bij de politieke beschouwingen. Ook andere partijen hadden deze intentie, met name de VVD en de VLP. In een prima samenwerking hebben we een amendement voorbereid. De VVD zal dit, mede namens en op initiatief van de RL, toelichten. Ook het voorstel tot een onderzoek naar de precariorechten ondersteunen we en dienen we graag met de VLP in.

Activiteitensubsidies
Met de werkgroep “subsidies” zijn de uitvoeringsregels tegen het licht gehouden en aangepast. Ook dient de werkgroep een voorstel in om het budget structureel met 50.000 euro te verhogen, zodat iedereen die voldoet aan de criteria, subsidie krijgt. Samen met de VLP waren we voortrekker en dit heeft een brede steun gekregen. Namens allen dien ik het amendement in.

Openbare ruimte
Wat het groenonderhoud betreft vinden wij dat dit beter kan. Vanuit het rekeningresultaat hebben we vorige week als RL al 4 ton extra vrijgemaakt. Er is echter meer nodig. Met name het onkruid ziet er niet fraai uit. Wij komen dan ook met het voorstel onkruidbestrijding op verhardingen structureel op te hogen naar niveau B. We zijn ook benieuwd welke mogelijkheden en/of onmogelijkheden de wethouder ziet, en zo ja per wanneer, om ook andere onderdelen van de openbare ruimte naar B te brengen. Graag een reactie. Bij de motie hebben we ondersteuning gekregen van VVD, SP, CDA, ND, VLP en PV.

Extra aandacht voor genoeg afvalbakken, fietsnietjes en openbare toiletten onderstrepen we; Eerder heeft de RL hier aandacht voor gevraagd en toen gekregen. Een nieuwe inventarisatie, zoals voor-gesteld door de VVD, vinden we prima en steunen we van harte.

Milieustraat
We zijn benieuwd naar de plannen voor de milieustraat. Wat kunnen we verwachten en op welke termijn? Verruiming van openingstijden is nadrukkelijk onze wens. Wij dienen een motie in voor een onderzoek en wij zijn blij met de steun hierbij van VVD, SP, CDA, ND, GL, VLP en PV.

Duurzaamheid
In het kader van duurzaamheid geven we graag een vervolg aan het verduurzamen van sportparken waar we onlangs met succes voorstellen voor indienden. Dit willen we doortrekken naar buurt- en wijkhuizen. De motie van de VLP/GL dienen we mede in.

Citymarketing-strategie
Deze laat te wensen over. Het is goed hier stevig op in te zetten met een ambitieuze aanpak. Wat voor gemeente willen we zijn met welke identiteit. Een sterk “merk” kan een flinke impuls geven aan de komst van bedrijven, investeringen en consumentenbestedingen. Nadat we eerder raadsvragen hebben gesteld, hebben wij over dit aspect, samen met de PvdA, een motie gemaakt. Mede namens ons zal de PVDA deze nader toelichten en indienen.

Toerisme
Met alles wat Roosendaal, haar dorpen en buitengebied te bieden heeft, is het goed een toeristisch actieplan op te stellen, zodanig dat we Roosendaal beter op kaart zetten. Meer mensen, met name dagjesmensen, moeten onze gemeente bezoeken met als gevolg dat deze geld besteden; ook en vooral uit economisch oogpunt dus. Samen met het genoemde citymarketingbeleid kan toerisme krachtiger worden weggezet. Het VVV kan hierbij een partner zijn, maar ook het bedrijfsleven; de rol van de gemeente moet overkoepelend, aanjagend en beleidsondersteunend zijn. Om te komen tot een toeristisch actieplan dienen wij een motie in en we krijgen hiervoor steun van CDA, SP, ND, PV, VLP en GL.

Festivalbeleid
Festivals en openluchttheaters zorgen voor drukte, gezelligheid, verbinding, culturele-/muzikale expressie en economische impulsen. Kortom, veel facetten die samenkomen: kunst, cultuur, cohesie en economie. Wat wij missen is een specifiek beleid en samenhang. Wij dienen dan ook een motie in om te komen tot vigerend festivalbeleid, wellicht te combineren met, of onderdeel te laten zijn van, het evenementenbeleid. Mede-indienaars: SP, CDA, ND, PV, GL en VLP.

Cultuurfonds
Een cultuurfonds in de vorm van een samenwerking tussen cultuuraanbieders, ondernemers, inwoners en gemeente met de bedoeling cultuur te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan een cultuurstad. Dat is wat de RL voor ogen had met het cultuurfonds en wat uitgesproken werd bij de sessies in De Kring. Een fonds met cofinanciering waarbij de gemeente stimuleert en faciliteert. Onze ideeën kwamen overeen met die van het CDA en VVD. Samen hebben we een motie voorbereid die het CDA in gaat dienen: een onderzoek naar wat voor soort fonds het best past.

Sociaal Domein
Doel van armoedebeleid is dat iedereen meedoet. Armoede is naast een financieel-, ook een participatieprobleem. Het ophogen van normen biedt financieel soelaas, vandaar het mede indienen van de SP-motie om de BB-norm te verhogen naar 120%. Vanuit participatiegedachte is een integraal armoedebeleid een pré en we medeondertekenen dan ook de GL-motie daartoe. We zijn in dit kader ook benieuwd naar het rekenkamer-onderzoek hierover.

Mantelzorgers krijgen het zwaarder en verdienen extra aandacht. Vanuit de risicoreserve Sociaal Domein willen we geld voteren om voor deze grote groep iets extra’s te doen met name op het gebied van respijtzorg. Ook mantelzorgers hebben soms behoefte aan een adempauze. Samen met de VLP hebben we een motie gemaakt die de VLP later indient.

Inzake de peuteropvang dienen we de CDA-motie mede in. Hiermee tonen we onze visie op het voorkomen van wachtlijsten. Het is van belang dat alle gecertificeerde aanbieders worden meegenomen in een gezamenlijke inspanning om het belang van peuteropvang onder de aandacht van ouders te brengen.

Verenigingsleven
Wij zijn een warm pleitbezorger van een goed verenigingsleven. Hoe meer aandacht en geld er is voor hun primaire functie, hoe beter. Het voorstel van de PvdA om OZB-heffing voor sport-accommodaties af te schaffen dienen we dan ook graag mede in, alsmede het voorstel van Partij Verhoeven om de leges voor verenigingen af schaffen.