Politieke beschouwingen 2020

Vanuit grofmazige ideeën, via vastgestelde kaders naar concrete plannen. In die hoedanigheid zien wij het drieluik Politieke Beschouwingen, Kadernota en Begroting. Een drietrapsraket waarbij we vanavond de eerste grove contouren van de Roosendaalse Lijst met u delen. Verdere concretisering volgt bij de genoemde vervolgdocumenten.

Wat de RL betreft is het bestuursakkoord 2018-2022 de route-beschrijving voor de nog komende 3 jaar. Een route waarbij we wegen bewandelen die leiden naar een duurzamer, sterker en aantrekkelijker Roosendaal. Een route waarbij de hoofdweg gemarkeerd is, maar gelukkig kunnen er onderweg ook zijwegen worden genomen. Graag laat de RL u de komende 10 minuten meeliften op de parallelle route naast de hoofdrijbaan. Bij het bepalen van deze route hebben we ook geluisterd naar de geluiden welke zijn geuit bij “samen bepalen we de kaders”.

Eén van onze hoofdthema’s is “de burger bepaalt”. Soms zien inwoners mogelijkheden om bepaalde gemeentelijke taken zelf goedkoper, beter en naar eigen wensen uit te voeren. In Nispen is vorig jaar al een poging gedaan om het beheer van de openbare ruimte over te nemen. (challengen). Wij willen de regie, daar waar kan, meer bij de burger of de gemeenschap neerleggen. Nu het project “right to challenge” er landelijk is, vragen we het College hierbij aan te sluiten. Wij zien hier namelijk nadrukkelijk een koppeling met vitale wijken en dorpen. De RL verzoekt daarom de wethouder nadere kaders voor “right to challenge” uit te werken.

Zorg voor kwetsbaren is voor ons een speerpunt. Vooral de toename van eenzaamheid bij ouderen en jongeren baart zorgen. Vanuit de “City-Challenge” zijn mooie initiatieven geopperd. Wij pleiten voor een nader uitvoeringsplan voor alle doelgroepen.

Eén oplossing om mensen uit hun isolement te halen is meer focus hebben voor diegenen die niet op eigen kracht op de arbeidsmarkt terecht kunnen. Te veel mensen staan aan de zijlijn. Nu een makkelijk te plaatsen groep de weg naar werk heeft gevonden, de zogenaamde A-categorie, komen we aan bij mensen die meer begeleiding nodig hebben. Mensen uit de B en C-categorie: die moeten ook aan de slag, wellicht via een ontwikkeltraject; niet alleen in strijd tegen werkloosheid, maar ook tegen eenzaamheid.

In dat kader leggen we ook een dwarsverband tussen garantie-banen in relatie tot het onderhoudsniveau van de openbare ruimte. Het structureel opkrikken van dit niveau kost veel geld. Het inzetten van mensen met een garantiebaan voor dit doel laat het mes aan twee kanten snijden: minder werkeloosheid, beter onderhoud. Dit gebeurt al in onze binnenstad en moet wat ons betreft ook in de dorpskernen. Dat maakt de uitstraling van de dorpen beter, draagt bij aan de maatschappelijke opgave van de gemeente en doet recht aan geluiden vanuit de dorpen. Wij willen dit gaan realiseren; graag ook reactie van de weth. Openb. Ruimte.

Op het gebied van onderwijs/economie bepleiten we een integrale aanpak om economie, onderwijs en arbeidsmarkt te verbinden. Zorg dat bedrijven maatschappelijk verantwoord ondernemen, binding krijgen met de gemeente en stageplekken en werk-gelegenheid bieden aan studenten. Niet enkel met laaggeschoold werk; We willen meer diversiteit met ook banen passend bij onze nieuwe studenten. Het Werkplein en het Werkgevers Service Punt kunnen hierin een rol pakken, bijvoorbeeld bij het beter en actiever begeleiden van jongeren vanuit de praktijkschool.

Voorzitter, veel aandacht voor onze jongeren en de afgelopen periode is hierin al veel geïnvesteerd. Denk aan HBO, aandacht vanuit de woonagenda en het creëren van faciliteiten. Jongeren moeten behouden blijven voor Roosendaal, zeker vanwege krapte op de arbeidsmarkt. En waarom van de nood geen deugd maken door ook potentieel te zoeken bij jonge arbeidsmigranten. Zo kan er tevens een betere verbinding worden gemaakt op het gebied van cultuur, sport en beleving tussen de arbeidsmigranten en de Roosendaalse samenleving. Wij zien graag een plan van aanpak van het College tegemoet.

We vragen ook aandacht voor de steeds groter wordende groep senioren/ouderen. Naast het al eerdergenoemde eenzaamheids-probleem vraagt dit om scherpte op woon-, zorg- en voorzieningenniveau, zodanig dat men ook op hogere leeftijd nog volledig mee kan blijven doen in onze samenleving. Graag aandacht en actie voor deze doelgroep vanuit het College

De RL maakt zich zorgen om de armoedeval, vooral bij de zgn. middengroep; “werkende armen” en “AOW’ers met een klein pensioen”. Mensen die net teveel verdienen om in aanmerking te komen voor allerlei toeslagen, waardoor uiteindelijk netto minder te besteden is dan door niet-werkenden die hiervan wel profijt hebben. Wij vinden dat werk moet lonen maar hoe pak je dit lokaal aan? We roepen het College op met ons mee te denken en met passende maatregelen te komen.

Binnenstad/economie: Het verbeteren van de kruisbestuiving Rosada – binnenstad is een lang gekoesterde wens. Om een boost aan de binnenstad te geven, zetten wij in op het mogelijk maken van een fysieke verbinding tussen Rosada en de binnenstad. De eenvoudige manier is het realiseren van een permanente bus-verbinding. Dit is ooit eerder geprobeerd, maar vanwege de toegenomen bezoekersaantallen nog een poging waard. Om Roosendaal echt op de kaart te zetten denken we ook aan alternatieven verbindingen.

Sport en cultuur zijn belangrijke pijlers. Een rijk verenigingsleven, met veel vrijwilligers, zorgt voor smeerolie in onze samenleving, mede ook door de organisatie van mooie evenementen. De nieuwe sportvisie moeten dit stimuleren. In die visie, waarin gezond bewegen belangrijk is, moet ook ruimte zijn om nieuwe sport- en bewegingsactiviteiten te introduceren, eventueel als buiten-schoolse activiteit, zodat meer kinderen vaker bewegen o.a. in de strijd tegen overgewicht. Dit kan wellicht in samenwerking met Sportservice N.Br. Deelt de wethouder deze mening? De motie “sporten voor mensen met een smalle beurs” verwachten we eveneens uitgewerkt te zien in de nieuwe visie.

Ook cultuur moet zich verder ontwikkelen. De vraag is of dat met de huidige financiële kaders voldoende kan. Wij vinden dat de subsidie “maatschappelijke initiatieven”, die grotendeels al naar de cultuurhoek gaat, overgeheveld moet worden naar het cultuur-fonds. Op deze manier krijgt Cultuur meer structurele armslag en is de Raad af van de omslachtige wijze van verdelen van deze pot. Deelt de wethouder deze suggestie? We pleiten ook voor ondersteuning, vanuit citymarketing, van kansrijke culturele initiatieven en evenementen.

De verhuizing van zestien verenigingen naar het nieuwe cultuur-huis “Bovendonk” biedt kansen. Dit vergt zorgvuldige afstemming en een goed financieel fundament. Dit proces volgen wij kritisch en met belangstelling.

Wat betreft stedelijke transformatie is Roosendaal koploper, dat moet blijven. Niet alleen ontwikkelingen in de stad zoals Molen-straat-Hoogstraat, maar ook in de dorpen, zoals het Wouwse Geerhoekgebied en in Nispen met Nisipa en de kerk, verdienen ondersteuning. Herbestemming van bestaande panden, om ons nog jonge erfgoed te bewaren, is prima. Het Atelier (school voor expressie) en Het Ambacht (LTS) zijn mooie recente voorbeelden. Inventarisatie van gebouwen uit de wederopbouwperiode dient verder gestalte te krijgen. Voorzitter, we hebben ook zorgen over de kerken vanwege recente ontwikkelingen. Wij pleiten daarom voor een “kerkenvisie” met concrete actiepunten.

We hebben “natuurlijk” oog voor het groen in onze gemeente. We juichen de komst van Tiny forests toe en willen dat het College werkt aan Roosendaal als natuurstad- en gemeente.

Roosendaal moet ook een gastvrije gemeente zijn en dat vraagt om diversiteit in verblijfsmogelijkheden. Bezoekers moeten op hun eigen manier onze stad kunnen bezoeken. De RL pleit al langer, en nu opnieuw, voor het realiseren van camperplaatsen om deze vorm van recreatie mogelijk te maken.

Zoals ik bij mijn intro al aangaf zal het bestuursakkoord voor ons leidend zijn. Over belangrijke onderwerpen als veiligheid en duurzaamheid heeft u in mijn beschouwingen niks naders vernomen; juist omdat deze onderwerpen al zo volledig zijn uitgewerkt in het akkoord. Bovendien hebben we onlangs het Integrale Veiligheidsplan vastgesteld en qua duurzaamheid zijn recent de RM’s Roosendaal Futureproof 2017-2021, de Regionale Energiestrategie, de beleidsvisie zonne-energie en het duurzaam-heidsloket/-winkel tot ons gekomen.

Tot slot voorzitter; binnen afzienbare tijd zal Bravis bekend maken waar de nieuwe hoofdlocatie van het ziekenhuis gevestigd wordt. Uiteraard gaat het belang van de patiënt boven alles, maar het zou fantastisch zijn dat er voor Roosendaal wordt gekozen. Naast de boost die dit geeft, kan meteen de langgekoesterde wens, de ontsluiting van de Tolberg, in vervulling gaan.

Voorzitter, tot zover onze route die moet leiden naar veel moois voor onze inwoners. We beseffen dat er altijd hindernissen of wegopbrekingen zijn, maar met gezamenlijke inspanningen van alle fracties en het College ben ik ervan overtuigd dat we veilig en gezond de bestemming bereiken!

Tot slot wil ik de organisatoren van de bevrijdingsactiviteiten ihkv 75-jaar bevrijding, zowel in de stad als in de vijf dorpen, heel veel succes toewensen. Na de geweldige viering van het 750-jarig bestaan, moeten we de positieve flow met zijn allen vasthouden!

Voor download zie link : LINK