Politieke beschouwingen 2023

In opmaak richting Kadernota en Begroting 2024 heeft de Roosendaalse Lijst zich onlangs uitgesproken over hoe Roosendaal en eruit ziet en er uit zou moeten zien om leefbaar en veilig te blijven met voldoende aandacht voor de steeds afnemende bestaanszekerheid. Hierbij heeft de Roosendaalse Lijst vanuit haar DNA een aantal uitgangspunten benoemd die hiervoor zouden moeten zorgen. Zo staat de creatie van het thuisgevoel in de vorm van goed wonen,werken en verblijven, centraal voor iedereen. Integraliteit (iedereen doet mee) en bijbehorende onderlinge samenwerking van hulpinstanties kan nog altijd beter om de menselijke maat bij de inwoners van Roosendaal beter op peil te brengen en te houden. 

In onze huidige samenleving zien wij diverse verbetermogelijkheden waar we als Roosendaal mee aan de slag moeten. Zo zien wij de zorgelijke ontwikkelingen voor onze jeugd, die naar ons idee nog steeds de toekomst is. Roosendaal zal zich moeten verbeteren in het aantrekkelijker worden voor onze jeugd. Denk hierbij aan voldoende scholingsmogelijkheden, betere werkgelegenheid maar ook meer en betere locaties ter ontspanning. Het verhoogt de verlaagde mentale weerbaarheid van onze jonge Roosendaler. De eerdergenoemde beperkte betaalbare woningen zijn ook cruciaal voor het verjongen van Roosendaal. Verder zien wij dat het veiligheidsgevoel verder daalt. De drugscriminaliteit stijgt waardoor de Roosendaler ’s avonds minder buiten zichtbaar is. Ook het grote aantal verkeersveiligheidsissues geeft aan dat de drugshandel helaas groeiend is. Hiervoor is meer aandacht nodig zowel in preventieve als correctieve zin. Ook het isolement voor onze wat oudere Roosendaler stijgt; er is hiervoor absoluut meer aandacht nodig in de hulpbehoevende sfeer.  Tot slot is meer aandacht nodig voor de groeiende bestaansonzekerheid. Inflatie is stijgend voor met name onze minder bedeelden zowel minima als Roosendalers die vanwege een gemiddeld salarisniveau net buiten de landelijke subsidieregelingen vallen. 

Zijn er dan geen positieve zaken te benoemen, ja zeker wel: De gemeente Roosendaal is recent aangesloten bij het Nationaal Programma Leefbaarheid waarbij er mogelijkheden worden gecreëerd om met name kwetsbare wijken en dorpen qua leefbaarheid te verbeteren. Een mooie stap, die wel een lange adem heeft en niet op korte termijn volledig zichtbare verbeteringen laat zien. Ook zien wij dat ons handhavende instrument (Gemeentelijke BOA’s, Politie, Justitie) hun uiterste best doen om onze leefbaarheid op peil te houden. Hierbij lopen zij wel op haar tenen en zien de grens van beperkte beschikbare capaciteit. De torenhoge wens naar 100.000 inwoners voor Roosendaal, ziet de Roosendaalse Lijst nog als een te hoge ambitie; het lijkt nu beter om eerst de basis op orde te krijgen en te starten met versnelde verbeteracties om het eerdergenoemde Nationaal Programma Leefbaarheid een stap voor te zijn.   

Resumerend geeft de Roosendaalse Lijst aan dat Roosendaal een nog mooiere gemeente zou kunnen zijn als met name het veiligheidsgevoel beter wordt met meer maatregelen vanuit gemeentelijk beleid. Met meer levensloopbestendige woningen voor jongeren en ouderen en nadrukkelijk aandacht voor het verbeteren van bestaanszekerheid kan Roosendaal zeker stappen maken. Ook meer verbinding tussen hulpverlenende instanties, buurtverenigingen, sport en cultuurinstanties biedt Roosendaal meer mogelijkheden ter vergroting van onze mentale weerbaarheid. Op basis van dit verhaal zal de Roosendaalse Lijst zich blijven inzetten om deze aandachtspunten verder onder de aandacht te brengen en ingang te zetten.