Politieke Beschouwingen Roosendaalse Lijst

Hieronder kunt u de termijn nalezen van de Roosendaalse Lijst zoals deze is gepresenteerd door fractievoorzitter Eric de Regt tijdens de Politieke Beschouwingen op 3 maart 2016.

Hoe zetten we Roosendaal weer op de kaart; Dat is hard nodig want we hebben het imago van een grijze muis en missen uitstraling. Gevolg: wegtrekkende jeugd, economische malheur, toename van armoede. Dit alles is veroorzaakt door ontbreken van beleid, ambitieniveau en de afwezigheid van publiekstrekkers. De urgentie om in te grijpen is groot, het is vijf voor twaalf!

Wellicht denkt u nu: wat is dit allemaal? Niet schrikken, deze tekst is door mij gebruikt bij de debatacademie, afgelopen weekend tijdens de Raadstweedaagse. Gelukkig gaat het in werkelijkheid stukken beter, al blijven wij natuurlijk altijd wensen houden, zoals uit onze beschouwingen zal blijken.

In deze beschouwingen gaan wij in op zaken welke naar onze mening zichtbaar moeten worden gemaakt in de kadernota 2017. Voor input hebben wij gebruik gemaakt van de bijeenkomst in De Kring. Tevens laten wij ons sturen door financiële prognoses, het bestuursakkoord en eigen partijprogramma. Overigens is al veel uit het bestuursakkoord in gang gezet. Dit college timmert hard aan de weg maar de voortgang moet er wel in blijven. Een bijzondere extra uitdaging wacht ons nog op het gebied van vluchtelingenopvang; een taak die we niet uit de weg gaan.

Gelukkig kunnen we concluderen dat alles erop wijst dat de financiële malaise achter ons is. De decembercirculaire 2015 geeft ons opnieuw wat meer financiële lucht en ook de uitkomst van de jaarrekening 2015 zal positief zijn. Wel zijn we helaas vorige week geconfronteerd met het nieuws dat 750.000 extra nodig is voor de bijstandsuitkeringen. Wij nemen aan dat het EAP voldoende maatregelen biedt om dit weer om te buigen; dit om te voorkomen dat die 7,5 ton structureel wordt en de vrije ruimte fors aantast. Graag een reactie van de wethouder. Mogelijk kan nu de reserve sociaal domein zorgen voor dekking.

De RL is van mening dat we de financiële ruimte 2017 moeten inzetten op die onderdelen die de laatste jaren noodgedwongen te weinig aandacht hebben gehad. Tevens vinden wij dat we onze inwoners, die vele bezuinigingen hebben ondergaan, moeten meenemen in de overschotten; daar waar het verantwoord is, zijn wij voor lastenverlichting.

Wij vragen het College kritisch te kijken naar de gesloten financiering bij de afvalstoffenheffing en rioolrechten. Een nieuw contract en minder aanbod van afval moet leiden tot een lager tarief afvalstoffenheffing. Een lagere inflatie dan geprognotiseerd kan wellicht ook bij de rioolheffing tot daling van het tarief leiden.

Verlaging van deze tarieven tasten, vanwege hun gesloten karakter, de financiële ruimte niet aan. Dat impliceert dat ook andere belastingen kunnen dalen; wij opteren hier voor een (gefaseerde) afschaffing van hondenbelasting.

Sport, cultuur en recreatie kan wat ons betreft niet genoeg aandacht krijgen. Het verenigingsleven hebben wij erg hoog staan. We zijn er voorstander van dat we de verordening en het beschikbare budget voor activiteitensubsidies kritisch bekijken en aanpassen waar nodig. Dit voorkomt dat we als Raad steeds financieel moeten bijspringen. Meteen kan bekeken worden of het aanvragen van subsidies eenvoudiger kan.

Wat betreft sportaccommodaties merken we een diversiteit in eigendoms- en huurconstructies. Graag zien wij één uniforme lijn waarbij de voorkeur uitgaat naar overdracht van accommodaties naar gebruikers, inclusief het onderhoud. Wanneer budgetten worden meegegeven ontstaat een win/win situatie. De gemeente is verlost van onderhoud, de clubs krijgen vrijheid om zaken zelf te regelen en kunnen, door vrijwilligers in te zetten, geld overhouden. Ook de inzet van mensen uit de “kaartenbak” kan hier een bijdrage aan leveren, maar de procedure hiervoor dient wel vereenvoudigd.

Aangaande cultuur is de vorming van de cultuurcluster een juiste stap. Er moet wel oog blijven voor samenwerking binnen en buiten deze sector. Initiatieven leveren ook een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken zoals eenzaamheid. Strakke regelgeving mag geen belemmering zijn voor innovatie en creativiteit. Mogelijk kan de cultuurcluster worden uitgebreid met een soort van poppodium, in welke vorm/constructie dan ook.

Festivals zoals Palm Parkies en Blommenkinders worden druk bezocht; goed om dit te verankeren. Het wordt nu wel tijd om een cultuurvisie te ontwikkelen waarin ook de wijken en dorpen centraal komen te staan ipv enkel de stenen en de binnenstad. Tevens zijn we voorstander van een cultuurfonds. Kansrijke initiatieven kunnen een steuntje in de rug ontvangen. Het bedrijfs-leven, de overheid en crowdfunding zouden als financierders kunnen dienen.

Wat de voorbije jaren wat achtergebleven is, hetgeen ook uit de bewonersenquête bleek, is onderhoud aan grijs/groen. We scoorden net geen voldoende. Dat moet dus beter. Deze bestuurs-periode is al succesvol ingezet om achterstanden in te lopen. Bij de voorbije begrotingsbehandelingen heeft de RL respectievelijk 5 en 6 ton extra vrijgemaakt, hetgeen geleid heeft tot zichtbare verbeteringen. Wij beseffen dat dit niet genoeg is en pleiten daarom, naast een inhaalslag, voor meer structureel budget, waarbij de nadruk vooral ook op grijs mag komen te liggen.

In de Binnenstad is een aantal zaken voortvarend opgepakt. De samenwerking met de betrokken partijen, alsmede participatie van de bewoners, vraagt zorgvuldigheid en kan daardoor vertragend werken. We vragen om meer tempo daar waar kan.

Met de recente behandeling van het EAP heeft de RL aandacht gevraagd voor de positionering richting het bedrijfsleven. De acquisitie verloopt via diverse kanalen, maar kan en moet beter. Wij vragen daarom om online te investeren;

We zijn blij met de smart doelstelling om 2000 arbeidsplaatsen te scheppen. Dit vraagt lef, visie en een eigentijdse aanpak. Ook een afstemming met het onderwijs, dat aan moet sluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt, is nodig. Door de toenemende uitkeringen en tekorten op de BUIG-gelden moet hier vol op worden ingezet.

Wat we missen in de economische aanpak is “recreatie en toerisme”. Hier liggen kansen. In het RVS VWD wordt melding gemaakt van een toeristisch plan voor Wouw; wellicht kan dit doorgetrokken worden naar de rest van onze mooie gemeente.

Bij Vitale wijken en dorpen vragen we aandacht voor de afname van het openbaar vervoer. Het is zinvol om na te denken over kleinschalige alternatieven, zoals een “buurtbusachtige” oplossing. Aandacht vragen we ook voor fraaiere dorps- en wijkentree’s, hetgeen de identiteit van wijken en dorpen beter accentueert. We zijn blij dat de HSP’s een vlucht nemen; na onze aangenomen motie zijn de voorbereidingen opgestart voor diverse nieuwe locaties. Tot slot, hoewel niet specifiek tot VWD behorend, wijzen wij u op de importantie van de buurthuizen. We ontvangen signalen over het niet sluitend krijgen van begrotingen. Ondersteuning, in welke vorm dan ook, is nodig.

Woningbouw trekt weer aan, ook in Roosendaal. Diverse bouw-plannen, zowel in de stad als in de dorpen zijn, of worden binnenkort, opgestart. Stadsoevers, ’t Zand en de Bulkstraat, maar ook inbreiding en huisvesting in bestaande kantoorpanden, zijn voorbeelden waar huidige en toekomstige bewoners, jong of oud, ongeacht de inkomenscategorie en/of gezinssamenstelling een plekje gaan vinden met de woonagenda als kader hiervoor.

We kunnen concluderen dat de zorgstelwijziging een zachte landing heeft gehad. Vergrijzing en de bezuiniging op de jeugdzorg zijn voor ons redenen om de wethouder aan te sporen de transformatie voortvarend aan te pakken. De veranderagenda, met versterking van het voorliggend veld, is hierbij leidend. Wij zien vooralsnog te weinig beweging hierin en vragen om actie van de wethouder! Tevens vragen we of bij de WMO onafhankelijke clientondersteuning is geborgd.

Mantelzorgers en vrijwilligers verdienen een gewaardeerde plek te krijgen. Belangrijk ook is een goed communicatieplan om onze inwoners bekend te maken met het nieuw lokaal, integraal en onafhankelijk loket “de Toegang”. Communicatie over wet- en regelgeving moet laagdrempelig zijn.

Voor onze jongeren vragen we al geruime tijd bijzondere aandacht. We moeten ervoor waken dat Roosendaal voor deze groep haar aantrekkelijkheid verliest om hier te wonen, studeren (liefst ook HBO), werken, uitgaan en recreëren. Voor deze zaken, alsmede jeugdwerkeloosheid, jongerencultuur en belang van verenigingen, moet blijvend aandacht zijn om Roosendaal, ook voor toekomstige generaties, aantrekkelijk te houden. We mogen geen generatie verliezen! De dialoog met de jongerenraad is een prima instrument en wij vragen het College voor borging hiervan.

Ik wilde tot slot nog een aparte paragraaf besteden aan verbonden partijen, maar daar hebben we tijdens de tweedaagse al een hele ochtend aan gewijd. Wat me daar vooral van bijgebleven is, is dat we de deelname aan samenwerkingsverbanden vooral periodiek moeten doorlichten. Dit om de nut en noodzaak hiervan steeds opnieuw te bepalen.

Tot zover onze beschouwingen 2017. Ik wens het College veel wijsheid bij de totstandkoming van de kadernota. Met onze inbreng komt u vast al een heel eind!