Politieke beschouwingen, tijd voor actie!

Roosendaalse Lijst

De Roosendaalse Lijst heeft tijdens de politieke beschouwingen op woensdag 27 maart aandacht gevraagd om als college in actie te komen. Het dagdromen over de utopische ambitievervulling van het huidige college richting 2040 mag nu wel eens stoppen. Het is zaak om de mouwen op te stropen en nú werk te maken van woningbouw en leefbare wijken en dorpen. En doe dit zo snel mogelijk voor onze huidige 80.000 inwoners in plaats van te blijven dromen over hoe mooi Roosendaal in 2040 zal zijn voor de zo gewenste 100.000 inwoners.

We hebben als Roosendaalse Lijst veel informatie en wensen opgehaald vanuit onze inwoners via onder andere het Roosendaals Treffen en de bijeenkomst ‘Samen bepalen we de kaders’. Dit heeft geleid tot onze bijdrage tijdens de politieke beschouwingen. Hier hebben we oplossingen voor de korte termijn benoemd gericht op de grote achterstanden in de woningbouwprogrammering, de onveilige situatie in wijken en dorpen en onvoldoende communicatie- en participatiemiddelen om inwoners te betrekken en informeren.

Lees hieronder de volledige bijdrage van de Roosendaalse Lijst:

Politieke Beschouwingen 2024/Kadernota 2025

Hoe mooi is het om de stem van de Roosendaalse inwoners te koppelen aan politiek. Hoe is de Roosendaalse Lijst onder andere tot dit verhaal met inwoners gekomen? Zie hierbij het scherm dat we bij het ‘Roosendaals Treffen’ van september 2023 j.l. hebben gebruikt om input op te halen. De bijeenkomst ‘Samen bepalen we de kaders’ van februari 2024 sluit hierbij mooi aan. Vanwege de tijd concentreren we ons op 3 cruciale onderwerpen: woningbouw, leefbare wijken en dorpen en het communicatietraject hierbij.

Woningbouw

Dit is de absolute nummer 1 qua bezorgdheid bij ons en onze inwoners. De achterstanden qua woningbouw zijn een doorn in het oog. Hoe kunnen onze jongeren hun toekomst in Roosendaal starten zonder een dak boven hun hoofd? Versnelling is noodzakelijk, daar is iedereen het over eens. Maar hoe dan? De procedures vooraf zijn enorm lang en afhankelijkheid van andere partijen groot. Is er dan niets te bedenken om zaken te versnellen? De Roosendaalse Lijst vindt van wel; dat bleek ook wel uit de recente commissievergadering van 21 maart j.l. Daar hebben wij tal van ideeën en wensen neergelegd waarmee we de Quick wins dan wel laaghangend fruit ook voor de woningbouw kunnen oppakken. Dit op basis van geprioriteerde gebiedsvisies en vanuit het vorige college en raad vastgestelde kaderstelling: Ga nu eens echt in overleg met projectontwikkelaars, splits meer woningen, denk aan levensloopbestendige woningen en hergebruik verouderde panden. Zet meer tiny-houses weg voor jongeren en studenten en verken de optie woonboten. Tot slot voorzie gebiedsvisies met meer maatregelen op gebied van BIO-based bouwen: please de provincie en verkrijg sneller akkoord. 

Leefbare wijken en dorpen en veiligheid

Een 2e aandachtspunt betreft de zorgen van onze inwoners is de leefbaarheid in de wijken en de dorpen. De verloedering nu neemt toe en het beheer van voorzieningen moet echt beter. Inwoners hebben een laag veiligheidsgevoel en dit geldt ook in het verkeer. We zijn blij met het Nationaal Programma Roosendaal richting 2040. Wij missen hier de versnelling door zichtbare Quick wins.

Oplossingen zijn er zeker: denk aan meer broedplaatsen zoals in Langdonk in preventieve zin. Daarnaast is de pilot buurtcoaches in Kalsdonk zeker uit te breiden naar andere wijken en dorpen die dat nodig hebben, zeker nu het capaciteitstekort qua handhaving ons parten speelt. Maak ook vaart met het opknappen van speeltuinen en parken. De motie om dit op te pakken ligt er maar breidt het sneller uit naar meerdere locaties.

Ook de verkeersonveilige situaties in wijken en dorpen zijn stuitend. Het autoverkeer blijft toenemen en dit vraagt om meer parkeergelegenheid en uiteraard ook om meer veiligheidsmaatregelen. Wij denken aan flexibele normering voor parkeervergunningen en toepassen van meer 30 km zones of verkeers-belemmerende factoren. Pas ook meer eenrichtingsverkeer toe op plaatsen waar het kan en tot slot bedenk alternatieven in lijn met recent aangekondigde motie van de Roosendaalse Lijst: de spaarpotbeloning.  

Participatie en communicatie

Inwoners tijdig en goed informeren blijft een uitdaging. Ondanks de hoge ambities van dit college op dit vlak zien we weinig progressie. Na twee jaar ontstaan er nu pas contouren van een pril participatiebeleid. Op het vlak van communicatie valt er genoeg te verbeteren. Denk hierbij aan meer en verbeterde communicatiemiddelen zowel fysiek als digitaal om de bewoners te informeren welke ontwikkelingen er zijn op woningbouw en leefbaarheid in de wijken en dorpen. Neem de inwoner proactief en op een aansprekende manier mee in voorgenomen plannen. Het voorbeeld van de fysieke bijeenkomst voor het nieuwe Bravis ziekenhuis was een prima voorbeeld hoe je dit kunt doen, maar waarom trekken we dit niet door naar meerdere initiatieven. Wil je het vertrouwen in de lokale politiek terugwinnen; dit is de kans.

Kadernota 2025

Bij een van de themabijeenkomsten woningbouw werd een toolbox geïntroduceerd. Wij hebben de toolbox aangevuld met een tweetal instrumenten die we ludiek aan het college willen overhandigen, dit om de versnelling van woningbouw en communicatie en participatie nu echt in gang te zetten voor onze 80.000 inwoners in plaats van te blijven dagdromen over de toekomstige 100.000 inwoners. Hier alvast een bouwhelm voor wethouder van Gestel; voorafgaand aan de verkiezingen had hij deze al op, maar wij denken dat hij deze is kwijt geraakt. Daarnaast een megafoon voor wethouder van der Star om het zij aan zij -communicatie-en participatietraject luid en duidelijk te verbeteren. Symbolische instrumenten maar wel met de boodschap dat verbetering en versnelling absoluut noodzakelijk is. De bewoners wachten nu al te lang op concrete acties. ‘De Roosendaalse Lijst’ is van mening dat de tijd dringt.