Politieke beschouwingen RL 2021

Van ideeën op hoofdlijnen, via vastgestelde kaders naar concrete plannen. In die hoedanigheid zien wij het drieluik Politieke Beschouwingen, Kadernota en Begroting. Een drietrapsraket waarbij we vanavond de eerste lanceren.

Wat ons betreft is het bestuursakkoord 2018-2022 richtinggevend voor het restant van deze bestuursperiode. Een document waarin we werken aan een duurzaam, sterk en aantrekkelijk Roosendaal. We hebben ons laten inspireren door “samen bepalen we de kaders”, door geluiden uit de samenleving, ons partijprogramma en de bewonersenquête.

Voorzitter, het gaat goed met Roosendaal. We staan er financieel goed voor, er wordt veel geïnvesteerd, gerealiseerd en op een aantal vlakken zijn we voorloper in de regio. (duurzaam-heidstransities, huisvesting arbeidsmigranten, logistieke bedrijvigheid, stedelijke transformatie). Daar mogen we trots op zijn!

Ondanks dat, wachten er uitdagingen. Uit de behandeling van het veiligheidsplan is gebleken dat nog niet alles op orde is. Daar moeten we mee aan de slag.

Repressie is nodig want zonder handhavers zijn we nergens. Ze zijn onmisbaar bij het voorkomen en oplossen van overlast. We moeten ervoor zorgen dat ze met voldoende capaciteit en goed uitgerust (bodycams) hun werk kunnen doen. Cijfers wijzen uit dat het bij de inwoners echter vaak om een gevoel van onveiligheid gaat. Inzetten op preventie is dan ook noodzakelijk. Dit verhoogt het veiligheidsgevoel doordat problemen worden voorkomen.

Het thema veiligheid moet wat ons betreft integraler worden opgepakt. Dit kan door dit te koppelen aan thema’s als leefbaarheid en zorg in wijk en dorp. Een andere mogelijkheid is dit te verbinden met “co-creatie”: dit vanuit de gemeente, door wijk-verbinders en buurtpreventie samen tot oplossingen te laten komen. Laat inwoners meedenken over hoe hun omgeving leefbaarder kan worden. Vraag welke plekken als onveilig worden ervaren en los dit op door de openbare ruimte aan te passen met betere verlichting en weghalen bosschages. Denk ook aan bestrijding van zwerfafval, het vegen van straten en het zorgen voor een nette omgeving. Dat alles helpt! Wees wel vooraf duidelijk hoe het tijdspad van dit participatieproces loopt en hoe ver ieders invloed gaat.

Een mooi instrument om dit met de inwoners op te pakken is RSRD waarbij, door dieper in gesprek te gaan, betere inzichten ontstaan. Betrek hierbij ook de vitaliteitskaarten. Dan krijg je een compleet beeld van de maatschappelijke opgaven in wijk en dorp. Wij vinden dat de wethouder “vitale wijken en dorpen” een aantal mooie instrumenten heeft, om in het kader van een integrale aanpak het stuk preventieve veiligheid mee te nemen. Deze aanpak moet gelden voor alle wijken en dorpen, maar kan geprioriteerd worden op Langdonk, Burgerhout en Westrand.

Voorzitter, een ander belangrijk thema is duurzaamheid. Dit omvat vele factoren waarbij het de kunst is dat wat duurzaamheid bedreigt af te laten nemen en dat wat duurzaamheid bevordert toe te laten nemen. Dat krijgt vorm. Zo worden er veel bomen geplant, zoals de tiny forests als aanvulling op ons huidige bestand, en is er de vergroeningsfactor in nieuwe wijkdelen zoals Burgerhout en Vlietpark. Dit is goed voor CO2 reductie en biodiversiteit, maar ook voor het leefbaarheidsnivo. Onderzoek bewijst dat men in een groenere omgeving prettiger woont en leeft. Het werkt ook positief voor ontstening en dus voor de waterbeheersing. Wij pleiten daarom voor meer geld voor extra bomen, groen, en tiny forests.

Om de bedreiging van de duurzaamheid tegen te gaan stimuleren we zonneweides en meer zonnepanelen op huizen en bedrijven. Hoe minder energie uit fossiele brandstof, hoe beter. Wij zouden graag zien dat bij de bouw van grotere bedrijven vooraf afspraken worden gemaakt over zonnepanelen op daken. Verplichten kan nog niet, maar stimuleren of het hanteren van strengere kaders kan wel.

Daarnaast komen er in de gemeente steeds meer warmtepomp-installaties. We krijgen zelfs één van de eerste waterstofstations. Hoewel het tempo hoger mag, zijn we goed bezig. Stimulans via subsidies en leningen moeten we continueren. Wellicht moet de gemeente zelf het goede voorbeeld geven door hun wagenpark en materieel, indien mogelijk, elektrisch te maken.

Economie en arbeidsmarkt hebben zeker ook onze aandacht. Wij vinden diversiteit in werkgelegenheid belangrijk dus naast logistieke reuzen ook werkgelegenheid die aansluit bij ons nieuwe studenten-potentieel. Daarmee werken we aan werkgelegenheid die nu deels door arbeidsmigranten wordt ingevuld.

Als gemeente moeten we met meer bedrijven afspraken maken over inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiermee worden niet alle arbeidsmigranten overbodig en niet alle mensen uit de C-categorie geholpen, maar alle beetjes helpen.

Voorzitter, de huidige grote logistieke bedrijven brengen natuurlijk veel bedrijvigheid met zich mee maar trekken veel arbeidsmigranten aan. En dit resulteert erin dat we als gemeente opgezadeld worden met het huisvestingsvraagstuk. Dit terwijl de lokale binding van de nieuwe grote logistieke bedrijven er vaak niet is. Sponsort Primark bijvoorbeeld lokale evenementen? Of komt er een Primark-winkel naar de binnenstad?

Kortom we moeten nu voorsorteren op andere bedrijven die oog hebben voor de lokale gemeenschap, voor andere doelgroepen en zorgen dat we onze studenten vasthouden. Huisvesting voor studenten speelt daarbij ook een rol en dan is het bruggetje naar de woonagenda snel gemaakt.

Voorzitter, binnenkort starten we met de actualisatie hiervan. Wat ons betreft nodig. Er is vraag naar woningen voor diverse doelgroepen; onder andere studenten. Voor starters en senioren is het lastig om betaalbare woonruimte te vinden en wachtlijsten groeien; althans, dat blijkt uit landelijke onderzoeken. We zijn benieuwd hoe de situatie hier is.

Huisvesting, onderwijs en werk zijn belangrijke bindingsfactoren voor jongeren, maar ook goed openbaar vervoer naar de onderwijsinstanties, uitgaansgelegenheden en toekomstige werklocaties. (goed openbaar vervoer geldt uiteraard ook voor senioren). Maar er is meer nodig. Uit de bewonersenquete blijkt, dat er voor jongeren weinig te beleven is binnen onze gemeente. Om hun behoefte te weten, is het van belang in gesprek te blijven. Dat doen we o.a. via de jongerenraad, maar is dat voldoende? Komen signalen van de gemeente aan bij de jongeren en vice versa? Hier moet communicatief nog een slag worden gemaakt.

Andere belangrijke facetten voor jongeren, maar ook voor ouderen, zijn Sport en Cultuur. Bij Sport zijn we blij met het onlangs gepresenteerde actieprogramma “Roosendaal Fit”, met de akkoorden Sterk, Gezond en Top. We vinden dat sport niet alleen een doel is, maar zeker ook een middel dat toegankelijk moet zijn voor iedereen, dus ook voor degenen met een krappe beurs. Onze wens is om buitenruimtes meer geschikt te maken voor sport-beleving, zodat er letterlijk geen drempels meer zijn om sport te beoefenen. Dit vraagt om een integrale aanpak, een aanpak waarbij sport (en cultuur) ook ingezet kunnen worden in het voorliggend veld.

Voorzitter, cultuur staat tegenwoordig op afstand; daar hebben we voor gekozen. Uit het veld horen we positieve, maar soms ook kritische geluiden. Het lijkt ons goed om eens bij te praten met het cultuurnetwerk; een soort evaluatie. Wij hebben begrepen dat onderlinge samenwerking wordt gemist en dat behoefte bestaat aan een centraal “cultuurloket” van waaruit alle cultuurvragen worden beantwoord.  Kunt u dit realiseren?

Tevens zijn we benieuwd naar de ontwikkelingen rondom de invulling van de St. Jan en de daarbij behorende financiële consequenties. Een bredere culturele functie is prima, maar laten we dan samen nadenken over de grotere evenementen die vaak juist voor de jongeren zijn. Wellicht is een combi mogelijk.

Tot slot vragen wij aandacht voor vrijwilligers. Uit een door ons geïnitieerde enquête komen wensen voor ondersteuning. Het college gaat, samen met social-klus, hiermee aan de slag. Wij verwachten dat er stappen worden gezet.

Samenvattend voorzitter zijn de volgende aspecten op hoofdlijnen voor ons van groot belang:

  1. Veiligheid: investeren in een preventieve en integrale aanpak in combinatie met Vitale Wijken en Dorpen;
  2. Duurzaamheid: meer geld voor bomen, groen en tiny forests. Afspraken maken over zonnepanelen op daken van bedrijven;
  3. Economie/Arbeidsmarkt: investeren in diversiteit in bedrijven, meer inzet categorie C, betere afspraken met nieuw te vestigen bedrijven en verhogen van de lokale binding;
  4. Huisvesting: actualisatie woonagenda;
  5. Jongeren: aandacht voor diverse aspecten voor het behoud van jongeren;
  6. Sport: betrekken bij integrale aanpak en investeer in sporten in de buitenruimte;
  7. Cultuur: evaluatie cultuurcluster en kijk naar de mogelijkheid van een cultuurloket.

 

Voor een download van deze termijn, zie link : LINK