Raadsledenplatform

Roosendaalse Lijst neemt initiatief tot raadsledenplatform in de regio

De gemeente Roosendaal neemt deel aan vele gemeenschappelijke regelingen en andere vormen van samenwerkingsverbanden. Samenwerking in de regio is belangrijk en vindt op steeds meer niveau’s plaats. Tegelijkertijd echter wordt de afstand voor raadsleden ten opzichte van deze verbonden partijen groter. Dit terwijl de invloed uit de regio en het financiele aandeel van individuele gemeenten in deze samenwerkingsverbanden toeneemt. De Roosendaalse Lijst, in de persoon van René van Broekhoven, heeft daarom het initiatief genomen om samen met verschillende raadsleden uit de regio een platform op te richten. Op deze manier kan er actief kennis uitgewisseld worden en krijgen raadsleden meer informatie over verbonden partijen.

Kennis delen
Ieder jaar krijgen de politieke fracties in West-Brabant er mee te maken; de jaarstukken en begrotingen van gemeenschappelijke regelingen zoals de sociale werkvoorziening, omgevingsdienst, Regio West Brabant, werkplein etc. De vele uren leeswerk en de discussies die gevoerd worden over deze samenwerkingsverbanden, vinden in iedere gemeente plaats. Los van het gegeven dat veel raadsleden niet of nauwelijks weten wat er allemaal speelt binnen de diverse samenwerkingsverbanden, wordt in de regio onder raadsleden nauwelijks kennis en informatie onderling uitgewisseld. Om echter te weten te komen waar verbonden partijen mee bezig zijn en hoe raadsleden in de regio hier tegenaan kijken, vindt de Roosendaalse Lijst het belangrijk dat er meer gezamenlijk opgetrokken wordt. Daarnaast zijn verbonden partijen steeds vaker bezig om actief raadsleden te betrekken. Dit betekent dat raadsleden in steeds meer afzonderlijke overlegvormen zitten. Een bijkomend voordeel van het platform is dan ook dat er wellicht minder vergaderdruk is voor raadsleden aangezien verbonden partijen het platform als klankbordgroep kunnen gebruiken.

Eerste aftrap
Vrijdag 17 oktober jl. vond de aftrap plaats van het op te richten platform in het Trivium in Etten-Leur met raadsleden uit Etten-Leur, Breda, Bergen op Zoom, Oosterhout en Roosendaal. Uiteraard is het de bedoeling de groep uit te breiden met raadsleden uit de regio zoals vertegenwoordigd door de Regio West Brabant (18 gemeenten). Binnenkort worden alle raadsleden verder geinformeerd over het platform, de samenstelling, uitgangspunten en toekomstvisie. Het platform is niet gericht op het verkrijgen van invloed maar op kennisdeling.

Zie link voor Persbericht document : LINK