RL en Begroting 2015

Roosendaalse raad stelt de begroting van 2015 geamendeerd vast

Op 5 november 2014, heeft de gemeenteraad van Roosendaal de begroting van 2015 met meerderheid van stemmen akkoord bevonden. De raad heeft echter wel negen amendementen aangenomen. Dat betekent dat het college de begroting van volgend jaar op deze punten moet aanpassen.

In de begroting is te lezen waar de gemeente Roosendaal volgend jaar geld aan uit wil geven. Een begroting is belangrijk voor de burgers van Roosendaal. Daarom heeft de raad de tijd genomen om daarover met elkaar het debat te voeren. Om te beginnen tijdens de commissievergadering op 16 oktober. Gisteravond werd dat debat voortgezet en vond besluitvorming plaats.

Link naar de begroting

De volgende amendementen zijn aanvaard

– Duurzaamheidsleningen in plaats van autovrije zondag. Het budget voor het organiseren van een autovrije dag wordt gebruikt voor duurzaamheidleningen. Het amendement kwam van de fracties Roosendaalse lijst, GroenLinks, CDA, VLP, SP, D66, VVD, Nieuwe Democraten en PvdA. (unaniem).

– Kwaliteitsimpuls openbare ruimte. Ingediend door de fracties Roosendaalse lijst, VVD, CDA en D66. Het niveau van onderhoud wordt voorzien van een kwaliteitsimpuls op de meest slecht uitziende locaties en plekken met een verouderde groeninrichting worden omgevormd tot een onderhoudsvriendelijke inrichting. Hiervoor wordt een bedrag beschikbaar gesteld van 500.000 euro.

– Reserveren gelden voor 750-jarig bestaan Roosendaal. Ingediend door de fracties Roosendaalse lijst, CDA, VLP en VVD. In 2018 bestaat Roosendaal 750 jaar. In 2015 wordt een bedrag van 25.000 euro gereserveerd voor deze festiviteit. Unaniem

– In stand houden reserve ‘onderhoud speelgelegenheden’. Ingediend door de fracties Roosendaalse lijst, CDA, VLP, SP en VVD. In de begroting van 2015 wordt er opnieuw geld speciaal gereserveerd voor het onderhoud van de speelgelegenheden in de gemeente. In plaats van het geld onder te brengen bij de bestemmingsreserve Onderhoudsprogramma openbare ruimte.

– Subsidieoverbrugging Buurthuizen. Ingediend door de fracties Roosendaalse lijst, CDA, VLP, SP en Nieuwe Democraten. Er wordt in 2015 eenmalig 60.000 euro gereserveerd voor de buurthuizen. Buurthuizen krijgen in de toekomst geen subsidie meer. De 60.000 euro is ter overbrugging naar deze nieuwe situatie.

– Legen van afvalbakken in de weekends. Ingediend door de fracties van de Roosendaalse lijst, VVD en VLP. Veelgebruikte afvalbakken worden in 2015 ieder weekend geleegd.

– Subsidieplafond activiteiten sport, recreatie en cultuur. Ingediend door de fracties VLP, Roosendaalse lijst en CDA. Het subsidieplafond voor eenmalige subsidies sport, recreatie en cultuur wordt met 31.000 euro verhoogd.

– Verlengen pilot gratis parkeren op koopzondagen. Ingediend door de fracties VVD, SP, Roosendaalse lijst en PvdA. De pilot wordt verlengd tot en met 31 december 2015. Unaniem.

– Parkeertarieven. Ingediend door de fracties VVD en GroenLinks. De tarieven voor het straatparkeren worden per 1 januari 2015 verhoogd met 20 cent per uur in plaats van 10 cent. De tarieven voor de parkeergarages worden bevroren.

 

Moties

De fracties van de gemeenteraad dienden naast de amendementen gezamenlijk 17 moties in. Daarvan zijn er negen door de raad aanvaard. In een motie vraagt de raad aan het college iets uit te zoeken of in actie te komen. De volgende moties zijn aanvaard.

– Onderzoek kunstgrasvelden buitensportaccommodaties. Motie ingediend door de fracties van Roosendaalse lijst, VLP, VVD en Nieuwe Democraten. De raad verzoekt het college om de behoefte, mogelijkheden en financiële gevolgen te onderzoeken van de aanleg van kunstgrasvelden op buitensportaccommodaties en de raad hierover uiterlijk 1 april 2015 te informeren. Unaniem

– Samenhangend armoede- en minimabeleid. Ingediend door de fracties SP, Roosendaalse lijst, CDA, PvdA, GroenLinks en D66. De raad draagt het college op om een integraal en samenhangend armoede- en minimabeleid op te stellen en daarbij te bezien of en welke aanpassingen nodig zijn ten opzichte van de huidige situatie. In het voorjaar van 2015 dit nieuwe beleid aan de raad voor te leggen.

– Gesponsord Beheer. Ingediend door de fracties VVD, Roosendaalse lijst, Nieuwe Democraten, CDA, SP, D66, GroenLinks en PvdA. De raad verzoekt het college het beheer van onder meer rotondes te laten betalen of uitvoeren door sponsors die daarvoor op bescheiden wijze reclame mogen maken op de betreffende locatie. En de opbrengsten hiervan te gebruiken voor het aanpakken van knelpunten in het groenbeheer. Unaniem.

– Investeer aan de grens. Motie is ingediend door de fracties VLP, Roosendaalse lijst, SP en CDA. De raad draagt het college op om zich in te spannen om samen met ondernemers, Gemeente Essen en Platform Nispen afspraken te maken die bijdragen aan het verbeteren van de uitstraling, staat van het onderhoud, ondernemersklimaat en leefbaarheid van de voormalige grenspost aan de N262. Unaniem.

– Voltooiing Agenda van Roosendaal. Ingediend door de fracties CDA, VVD, SP en D66. Het college wordt verzocht in de Lentebrief aan te geven hoe ingespeeld kan worden op incidentele financiële aanspraken voortvloeiend uit de voltooiing van de Agenda van Roosendaal.

– Gepaste aandacht voor de herstructurering bedrijventerreinen. Motie ingediend door de fracties D66, PvdA, GroenLinks, VLP, Roosendaalse Lijst, CDA en VVD. Het college wordt verzocht door de raad om de in het masterplan ‘herstructurering Majoppeveld en Borchwerf I 2014-2018′ genoemde zeven projecten prominenter aandacht te geven in de begroting 2015. Verder bij de werkwijze herstructurering bedrijventerreinen ook te kijken naar de ambitieuze, participatieve werkwijze welke nu voor de binnenstad wordt gebruikt. En tenslotte een positief signaal af te geven aan ondernemers door de bestemmingsreserve inversteringsimpuls niet alleen voor de binnenstad te reserveren, maar mogelijk ook voor herstructurering van bedrijventerreinen.

– Maatschappelijke effecten. Ingediend door de fracties D66, Nieuwe Democraten en PvdA. Aanvaard bij unanimiteit. In deze motie wordt het college onder meer verzocht om de nieuwe indicatoren in de begroting van 2015 te voorzien van een nulmeting en een doelstelling voor 2018.

– Lokale duurzaamheidsagenda. Ingediend door de fracties GroenLinks, D66, Nieuwe Democraten en PvdA. De raad draagt het college op om voor 1 mei 2015 een lokale duurzaamheidsagenda 2015-2030 aan de raad voor te leggen, die behalve door de gemeente, gedragen wordt door onderwijs en ondernemers in de regio.

– Oplaadpunten elektrische auto’s en elektrische fietsen. Unaniem. Ingediend door de fracties GroenLinks, D66, PvdA, VVD en Roosendaalse Lijst. De raad draagt het college unaniem op om het bestuur van de binnenstad te verzoeken voor 1 mei 2015 een plan te maken voor het plaatsen van elektrische oplaadpunten in de binnenstad, dat optimaal is afgestemd op het toekomstige gebruik en de toekomstige ontwikkeling van de binnenstad.

Raad Begroting