Roosendaalse Lijst Termijnen Begroting 2015

1e termijn

Voor ligt ter behandeling de programmabegroting 2015. Een begroting in een andere opzet. Een reducering van het aantal programma’s waarbij een logische clustering heeft plaatsgevonden. Een begroting waarin ook meer dan ooit aandacht is voor maatschappelijke effecten.

Deze nieuwe opzet geeft invulling aan de wens van de auditcommissie en de Raad om een beter leesbare begroting te krijgen. Vanaf deze plek dan ook complimenten aan het College, het ambtelijk apparaat en de auditcommissie voor deze prestatie. Een enorme stap voorwaarts ondanks het feit dat zaken wellicht nog beter kunnen. Wij gaan er vanuit dat dit nog een groeiproces is.

De begroting is met name gestoeld op het in het voorjaar gesloten bestuursakkoord. Een akkoord met drie hoofdthema’s: Het sociale Domein, Economie en Binnenstad en Leefbaarheid en wonen. Met o.a. het recent vaststellen van de plannen voor de binnenstad en de behandeling van de 3d’s, vorige week in de commissie, wordt voortvarend gewerkt aan zaken uit het bestuursakkoord, hetgeen ons tevreden stemt.

We zijn blij dat deze begroting sluitend is, ook meerjarig. Dat dit gelukt is zonder extra bezuinigingen is knap. Wel wacht ons in 2016 nog een forse taakstelling op o.a. cultuur en sport. Hoewel nu nog niet aan de orde, zijn we benieuwd hoe hier invulling aan wordt gegeven. Daarnaast hebben we geconstateerd dat er over de jaren vanaf 2016 weliswaar een sluitende begroting is, maar nog niet structureel dekkend. We kijken uit naar de kadernota 2016, waarin maatregelen worden aangekondigd om tot structurele dekking te komen. Wellicht biedt de septembercirculaire alvast de helpende hand. Hierin wordt aangegeven dat vanaf 2016 de Algemene Uitkering weer in een stijgende lijn gaat. Over 2015 echter wordt nog een korting voorzien. Wat zijn de gevolgen hiervan voor deze begroting?

De weerstandsratio van ruim twee geeft aan dat we voldoende vermogen hebben om tegenvallers en risico’s op te vangen. De RL is opgelucht dat na jaren van een afnemend weerstandsvermogen er nu weer meer lucht is.

Daarnaast bouwen we ook naar een risicoreserve sociaal domein van 10 miljoen. Mochten de Rijksbudgetten voor het sociale Domein niet toereikend zijn, dan kan deze reserve de tekorten opvangen. Een geruststellend gevoel in de wetenschap dat we er nog steeds naar streven om alles binnen de Rijksbudgetten uit te voeren.

Ruimte voor investeren is er ook. Er wordt een investeringsimpuls voorzien van 10 miljoen waarmee o.a. de investeringen voor de binnenstad worden bekostigd. Uiteraard zal de Roosendaalse Lijst er voor waken dat niet alle beschikbare gelden naar de Binnenstad vloeien: de wijken en dorpen tellen net zo goed mee!

Wat we ook constateren is dat diverse reserves voor het openbare gebied worden samengevoegd tot één bestemmingsreserve Openbare Ruimte. We snappen de gedachtegang, maar we willen wel aandacht voor het feit dat de doelstelling van de oorspronkelijke reserves niet uit het oog wordt verloren. Hier kom ik in de 2e termijn nog op terug.

Alles op de keeper beschouwend mogen we trots zijn op het resultaat. Een stabiele begroting, sluitend zonder extra bezuinigingen, zonder zware lastenverhogingen, ruim voldoende weerstandsvermogen, ruimte voor investeringen en ruimte om tegenvallers op te vangen. Uiteraard hebben we als RL nog wel wat opmerkingen. In mijn tweede termijn wordt nader ingegaan op de programma’s.

2e termijn

Programma 1: Besturen en samenwerken

Wij onderschrijven de bestuursstijl van samenwerken in een netwerk. Een omgeving waarin de gemeente niet meer zorgt voor, maar zorgt dat. Samenwerken heeft onze voorkeur boven een herindeling. Samenwerkende gemeenten zijn o.a. EL, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert. We vragen ons af hoe momenteel de samenwerking met Bergen op Zoom gaat?

Bij het onderdeel vitale wijken en dorpen stimuleren we initiatieven van inwoners, gaan we voor maatwerk en innovatie. Sociale netwerken worden belangrijker, zeker in relatie tot de zorgdecentralisaties. Deze omslag in denken en doen kost tijd. Blijven investeren hierin is belangrijk.

Programma 2: Leren en ontwikkelen.

Een vitale leefomgeving van inwoners wordt in belangrijke mate bepaald door activiteiten gericht op beoefenen van cultuur, sport en recreatie. Dorpen en wijken zetten in op stimuleren en participeren van jongeren, ouderen en allochtonen. Naast prestatie-afspraken met verenigingen draagt dit bij tot gezondheid en sociale cohesie. De voorgestelde subsidies op het gebied van sport en cultuur worden door ons kritisch gevolgd en indien nodig zullen we ingrijpen.

We vragen ook aandacht voor goede sportvoorzieningen. In den lande zie je steeds meer voetbalaccommodaties die voorzien zijn van minimaal één kunstgrasveld, zodat er, ondanks veel minder onderhoud, veel vaker, intensiever en bij alle weersomstandigheden gesport kan worden. De meeste Roosendaalse voetbalclubs ontberen een dergelijke voorziening; wij overwegen een motie waarin wij opdragen de behoefte en mogelijkheden te onderzoeken om deze voorziening uit te rollen. In omringende gemeenten bestaat deze voorziening al ruimschoots.

Daarnaast wijzen wij u op het 750-jarig bestaan van Roosendaal in 2018. Om dit op gepaste wijze te vieren lijkt het de RL goed om hier middelen voor te reserveren. Wij overwegen een amendement.

Programma 3: werken en ondernemen

Wij onderschrijven de beleidsnota Participatiewet. Belangrijk is dat we vanuit het werkplein en de regio samen optrekken. Er worden in de begroting suggesties gedaan voor acties zoals websites en marktonderzoek. Wij ziet dit liever in samenhang met ketenpartners. Zo voorkomen we dubbele kosten. Deelt u deze mening?

Het rapport “Roosendaal Gezonde Stad” geeft richting aan de ambitie om de binnenstad aantrekkelijk te maken. Vertrouwen is waar om het gaat; laat de ondernemers ondernemen en bestuurders besturen. Wij zullen wel toezien op een goed evenwicht tussen aandacht voor binnenstad en voor de wijken en dorpen.

Aandacht is ook nodig voor het revitaliseren van bedrijventerreinen, voor de Philipslocatie en voor evenwicht tussen agrarisch ondernemerschap, natuur en leefbaarheid in het buitengebied. Maak ook ruimte voor startende ondernemers; er mag geen generatie verloren gaan.

We zijn benieuwd naar de Economische Agenda van Roosendaal welke in 2015 gestalte zal krijgen. Is daar al iets over te zeggen?

Programma 4: Wonen en verblijven

De Roosendaalse Lijst is niet blij met de niveau-benamingen voor de onderhoudsniveaus. We zien liever een begrijpelijke omschrijving die past bij de locatie. De keuze voor het niveau is vaak niet te omschrijven als A,B,C,D maar meer als: veilig, schoon, goed, voldoende, natuurlijk of biodivers. Kortom meer maatwerk. Wij overwegen dan ook een motie om omschrijvingen van niveaus aan te passen.

Tevens vinden wij dat het hogere niveau (nu nog B-niveau) niet alleen voor de Binnenstad moet gelden maar ook voor andere prominente plaatsen zoals de Wouwse Markt, Het Heerlese Kerkplein, het Centrum van Nispen en de doorgaande weg door Wouwse Plantage. Deelt u deze mening?

Bij ontschotting van reserves voor de Openbare Ruimte vragen we het oorspronkelijke doel van de reserves in acht te blijven nemen zodat er geen bestemming verloren gaat. Met name de reserve speelvoorzieningen willen we behouden. Een motie hiertoe ligt op de plank.

Een groeiende irritatie is het zwerfafval. Vanuit het rijk worden specifiek middelen beschikbaar gesteld ter bestrijding hiervan. Wij gaan er vanuit dat deze middelen daar voor worden ingezet. Kunt u dat bevestigen?

De RL stimuleert duurzaamheid. Het bedrag, opgenomen voor de autovrije zondag van € 46.823,-, willen we aanwenden voor een meer realistisch doel: duurzaamheidsleningen. Met dit geld kan voor 625.000,– euro aan leningen worden verstrekt. Wij zullen hiertoe een amendement indienen.

Wat wonen betreft: wij zijn benieuwd naar de nieuwe woonagenda in relatie tot de huidige woningmarkt. Kunt u daar iets over zeggen? Tot slot vragen we ons af hoe de gemeente qua huisvesting denkt om te gaan met de verplichting tot opname van 130 asielzoekers in 2015.

Programma 5: Zorgen en Stimuleren

Subsidies voor buurthuizen komen nog meer onder druk nu de kapitaals-lastensubsidie voor twee buurthuizen is afgeschaft en onderdeel uitmaakt van het subsidieplafond van 5 ton. Hierdoor moeten de negen andere buurthuizen weer inleveren. We overwegen een amendement waarmee eenmalig 60.000 uit onvoorzien wordt ingezet om het jaar 2015 te overbruggen. In 2015 kan dan onderzocht worden hoe dit probleem structureel aangepakt kan worden.

We streven ook naar vitaliteit bij mensen die dat nodig hebben om deze meer in hun kracht te zetten. Omdat er geen waarderingssubsidies meer zijn, is het voor sommige activiteiten niet mogelijk subsidies aan te vragen terwijl deze juist gericht zijn op het versterken van de eigen kracht van ‘zwakkeren’. Activiteiten waar ik op doel zijn bijvoorbeeld: de ruilwinkel in Kalsdonk, Stichting de Noodbank in de Kroeven en Stichting Algemene Hulpdiensten Sahr. Het is daarom goed het subsidiebeleid in 2015 onder de loep te nemen.

Binnen de zorg willen we een accent op ouderen. Niet enkel omdat binnen deze groep een flink deel van de zorg plaatsvindt, ook omdat er in die groep, zorgbehoevenden zijn die niet altijd even mondig zijn. Dat vraagt om een toegemeten benadering. Voor alle zorgrelevante groepen geldt overigens dat we vinden dat zorg dichter bij de leefgemeenschap moet. Niet alleen omdat we het eigen-kracht-principe stimuleren, maar ook om vroegsignalering mogelijk te maken op momenten dat eenvoudige zorg een preventieve werking heeft.

Mogelijke moties / amendementen

  1. Motie: Onderzoek naar mogelijkheden kunstvelden
  2. Amendement: Gelden reserveren voor 750-jarig bestaan Roosendaal
  3. Motie: Andere benaming voor ABCD – onderhoudsniveaus
  4. Motie: Uitbreiding gebieden van C naar B niveau
  5. Motie: In stand houden reserve speelvoorzieningen
  6. Amendement: Subsidie-overbrugging Buurthuizen
  7. Amendement: Duurzaamheidsleningen i.p.v. autovrije zondag