Subsidiemotie raad Roosendaal

De Roosendaals Lijst heeft Sport, Cultuur & Recreatie bijzonder hoog in het vaandel staan. Verenigingen, organisaties en instanties die hieraan uitvoering geven verdienen dan ook volgens ons een steun in de rug o.a. in de vorm van subsidies. Zij dragen namelijk bij aan samenhorigheid en cohesie in onze samenleving; ze zijn de smeerolie in onze maatschappij en zorgen voor een nuttige en aangename vrijetijdsbesteding voor onze inwoners.

De subsidies worden verstrekt conform de door ons vastgestelde verordening met een daarbij behorend budget als kader. En laten wij als Raad dat budget nu te laag hebben vastgesteld om alle positief beoordeelde subsidieverzoeken te kunnen honoreren. De motie die nu voorligt voorziet erin dat het tekort schietende budget zodanig wordt aangevuld dat alle verzoeken die genoeg punten hebben gescoord op de subsidieladder ook daadwerkelijk subsidie krijgen. Hiervoor is een extra bedrag nodig van 50.000 euro en dat stellen wij graag ter beschikking. Hiertoe heeft daarom de RL, samen met de VLP, deze motie voorbereid en tot ons genoegen een raadsbrede steun gekregen.

Wat betreft de subsidieverordening op zich: naar onze mening een goede verordening, enkel hier en daar moet nog wat fijn slijperij plaatsvinden. Dit is ook in de commissie door diverse andere partijen uitgesproken. Wij stellen daarom dan ook voor, zoals ook in de commissie al werd gesuggereerd, dat we snel als Raad rond tafel gaan om samen tot een nog betere en meer uitgebalanceerde verordening te komen. Hierbij mag wat ons betreft de huidige verordening zeker als basis dienen.

Voor de gedurende de Raadsvergadering van 21 januari aangenomen motie, zie link : LINK