Veiligheid rondom Sportpark Vierhoeven

De fractie van de Roosendaalse Lijst trekt er regelmatig op uit om met inwoners, sportverenigingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties in gesprek te gaan. Zo was in maart de Roosendaalse Lijst te gast bij het Overlegplatform Sportpark Vierhoven. Dit is een overlegorgaan van alle verenigingen die gevestigd zijn op het sportpark.

In een overleg met het Overlegplatform Sportpark Vierhoeven is naar voren gekomen dat sportclubs, maar ook bezoekers, zich vaak in de avond niet veilig voelen bij het betreden en verlaten van de parkeergelegenheden gelegen bij de verschillende sportclubs. Het is van groot belang om deze angst weg te nemen en het veiligheidsgevoel te vergroten. 

Meer en betere verlichting, surveilleren door politie en/of BOA’s en plaatsen cameratoezicht zouden goede toepassingen zijn om het veiligheidsgevoel te vergroten. In gesprek blijven met verenigingen om te horen wat zij ervaren is voor de Roosendaalse Lijst van groot belang, zij hebben immers een belangrijke rol in ontmoeting.

Vanwege deze zorgen heeft de Roosendaalse Lijst vragen gesteld aan het college. De volledige tekst van de gestelde vragen is hieronder terug te lezen:

Vanuit constructief overleg met het Overlegplatform Sportpark Vierhoeven (OPSV) vernemen wij dat de parkeerterreinen behorend bij het genoemde park als zeer onveilig worden ervaren. Zeker vanwege de onoverzichtelijke situatie in de avonduren is sprake van een vergroot onveiligheidsgevoel. Denk hierbij aan aanwezigheid van ontoelaatbare (drugs)handel alsmede seks- gerelateerde handelingen. We vernemen dat de diverse verenigingen wel maatregelen treffen binnen hun mogelijkheden, maar dat deze niet afdoende zijn om het structurele probleem op te lossen. Wij hebben dan ook het overlegplatform geadviseerd contact te zoeken met het college van de gemeente Roosendaal, hetgeen ook recent is gebeurd op vrijdag 10 maart 2023.

Vanwege hun en onze zorgen hebben wij wat aanvullende vragen die we graag beantwoord willen zien:

  1. Kent u de risicovolle onveilige situatie op genoemd Sportpark en bent u in de gelegenheid nader onderzoek hiernaar te doen? Zo ja, wanneer en hoe en zo nee, waarom niet?
  2. Welke maatregelen heeft u voor ogen om het veiligheidsgevoel te vergroten? Wij denken zelf aan meer verlichting en structureler en regelmatig surveilleren door politie of BOA’s of wellicht cameratoezicht zoals het OPSV zelf aangeeft.
  3. Is het mogelijk met Saver verbeterde afspraken te maken over het tijdiger verwijderen van tijdelijk opgeslagen tuin- en maaiafval aanwezig op de parkeerterreinen? Zo ja, wanneer kan dit effectief in werking treden en zo nee, waarom niet?
  4. Is het college bereid om het OPSV in materiele zin te ondersteunen in hun uitgestoken hand om de parkeerplaatsen zelf schoon te houden?
  5. Is het mogelijk om de parkeerterreinen in de nachtelijke uren af te sluiten waardoor structureel vandalisme uitgebannen kan worden? Graag een toelichting op mogelijke vervolgstappen hierin.