Organisatie

De Roosendaalse Lijst is een vereniging met, zoals iedere andere vereniging, leden en een bestuur. Toch is de Roosendaalse Lijst niet een ‘gewone’ vereniging. De Roosendaalse Lijst is een politieke vereniging, die door politiek actief te zijn binnen de gemeente Roosendaal het beste resultaat probeert te bereiken voor onze inwoners!

Om die bijdrage te kunnen leveren en invloed te kunnen uitoefenen op het bestuur van de gemeente wil de Roosendaalse Lijst graag goed vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad van Roosendaal. Deze vertegenwoordigers (de fractie) zorgen er voor, dat de stem van de Roosendaalse Lijst doorklinkt in de gemeenteraad. Door verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken met andere partijen levert de Roosendaalse Lijst al jaren wethouders, zodat ook in het bestuur van de gemeente de partij goed vertegenwoordigd is.

Bestuur

Het bestuur wordt gekozen door de leden van de Roosendaalse Lijst en zorgt voor de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging. Door het organiseren van ledenvergaderingen, themabijeenkomsten en excursies probeert het bestuur een bijdrage te leveren aan de binding van de leden met de vereniging. Het bieden van ondersteuning aan de fractieleden is een belangrijke taak van het bestuur. Het bestuur speelt verder een grote rol bij het voorbereiden van de verkiezingen: het opstellen van het verkiezingsprogramma, de voordracht van de kieslijst en de organisatie van de verkiezingscampagne behoren tot de verantwoordelijkheid van het bestuur.

André Verstijlen

Burgerraadslid, Secretaris

Pieter-Balth Linders

Voorzitter bestuur

Fractie

De fractie van de Roosendaalse Lijst vormt naar buiten toe het politieke gezicht van de vereniging. De fractie is de groep mensen, die namens de partij door stemgerechtigde inwoners van de gemeente Roosendaal verkozen zijn tot lid van de gemeenteraad. Door het deelnemen aan vergaderingen van raadscommissies en raadsvergaderingen oefent de fractie invloed uit op de besluitvorming binnen de gemeenteraad.

Een belangrijke taak van de fractie, die ook past binnen de doelstellingen van de vereniging, is het onderhouden van contacten met inwoners, organisaties en instellingen binnen de gemeente. Dit zogenaamde ‘ombudswerk’ draagt bij aan het vormen van meningen en bepalen van standpunten ten behoeve van de besluitvorming.

Burger­raadsleden

De opgaven voor de komende jaren zijn groot. Aan de gemeenteraad zal de komende jaren hoge eisen worden gesteld. De gemeenteraad zal zich nu en in de toekomst verder moeten ontwikkelen naar een volksvertegenwoordiging die in staat is sterke verbindingen te leggen in de Roosendaalse samenleving.

Daarom maakt de Roosendaalse Lijst al jaren gebruik van burgerraadsleden. Dit geeft naast het verdelen van taken ook de kans om kandidaten eens te laten proeven aan de politieke arena. Burgerraadsleden kunnen deel nemen aan commissievergaderingen en draaien volledig mee in het politieke werk binnen fracties. Het zijn echter geen gekozen raadsleden, waardoor zij geen stemrecht hebben in de gemeenteraad. Hierdoor nemen zij geen deel aan gemeenteraadsvergaderingen.

André Verstijlen

Burgerraadslid, Secretaris