Gedenkbos

RAADSVRAAG cf. art. 39 RvO

Aan de voorzitter van de Raad van Roosendaal

Betreft Raadsvragen cf. art. 39. RvO
Stellers vragen: Peter Raijmaekers en Sanneke Vermeulen

Onderwerp: Gedenkbos Datum: 30 januari 2020

Geachte voorzitter,

In Roosendaal zijn in 2009 en 2015 een tweetal gedenkbossen in gebruik genomen. Idee hierbij is om voor een bepaald bedrag per jaar een boom te kunnen adopteren ter gelegenheid van bijvoorbeeld het overlijden van een dierbaar persoon of de geboorte van een kind. Bij plaatsen van zo’n boom wordt een gedenkplaatje geplaatst waardoor het herdenken nog een mooier element wordt.
Ook in Wouw en Nispen zijn acties in gang gezet om een soortgelijk bos te ontwikkelen. Deze initiatieven zijn nog in ontwikkeling, overigens niet in samenwerking met de speciaal hiervoor in het leven geroepen Stichting Gedenkbos uit Roosendaal, maar worden opgezet door lokale initiatiefnemers. De stichting beheert en onderhoudt het bos in Roosendaal dat door de gemeente beschikbaar is gesteld.
De behoefte is anno 2020 nog evenredig hoog, voor een bos dat voor veel mensen in en om Roosendaal, een extra bron van herdenken kan zijn. Beide genoemde bossen zitten aan hun maximale capaciteit en uitbreiding is zeer wenselijk.

Hierover hebben de Roosendaalse Lijst en de VVD een aantal vragen voor het college.

1. Bent u op de hoogte van deze situatie, zijnde deze behoefte om meer gedenkbomen en -bos in en om Roosendaal te creëren?
2. Bent u genegen om te onderzoeken of uitbreiding van een gedenkbos, al dan niet rondom eerder beschikbaar gestelde grond, mogelijk kan worden gemaakt?
3. Zo ja, welke maatregelen heeft u voor ogen en wanneer denkt u goede stappen in die richting te kunnen zetten en zo nee, waarom niet?
4. Indien een gedenkbos niet haalbaar is; Welke alternatieven ziet u voor zich om aan de behoeften om te gedenken te voldoen in Roosendaal en haar dorpen?