Gemeentelijke communicatie / informatieverstrekking

Aan de voorzitter van de raad van de gemeente Roosendaal

Betreft: raadsvragen volgens artikel 39, RvO

Betreft: gemeentelijke communicatie / informatieverstrekking naar inwoners, bedrijven, instanties en verenigingen.

 

In het kader van juiste, tijdige, volledige, heldere en actuele informatieverstrekking vanuit de gemeente naar onze inwoners, bedrijven, instanties en verenigingen is het belangrijk dat “communicatie” over allerlei zaken waarin onze gemeente een rol speelt goed geborgd is. In dit digitale tijdperk zijn hiertoe legio mogelijkheden beschikbaar. Uiteraard de gemeentelijke websites, maar ook de sociale media zoals Twitter en Facebook.

De Roosendaalse Lijst heeft geconstateerd dat op de diverse platforms, waarmee de gemeente Roosendaal communiceert, vaak (sterk) verouderde informatie staat. De Roosendaalse Lijst ziet ook dat op bepaalde sites geen nieuws meer wordt gepost en er daardoor inmiddels achterhaalde gegevens opstaan. Tevens zijn er twitteraccounts met amper tweets en wordt er nog verwezen naar het niet meer bestaande Hyves. Daarnaast is er in de loop der afgelopen jaren een wirwar aan websites ontstaan die soms naar elkaar verwijzen Voor een dwarsdoorsnede van onze bevindingen verwijzen wij u naar de bijlage.

Juist in dit digitale tijdperk wordt veel gebruik gemaakt van digitale informatie en dat valt te prijzen. Deze informatie dient dan wel actueel, helder, juist, transparant, begrijpelijk, goed vindbaar en volledig te zijn. Volgens ons kan hier nog het nodige in verbeterd worden.

De fractie van de Roosendaalse Lijst heeft dan ook de volgende vragen:

 1. Hecht u grote waarde aan het juist, duidelijk, volledig en tijdig communiceren met en informeren van onze inwoners, bedrijven, instanties en verenigingen en zo ja, waaruit blijkt dat?
 2. Heeft u hiervoor beleid, werkplannen of draaiboeken ontwikkeld? Zo ja, welke en worden deze geactualiseerd en in welke frequentie?
 3. Welke kanalen/middelen hanteert u om te communiceren / informatie te verstrekken?
 4. Communiceert / informeert u steeds via alle beschikbare kanalen of hanteert u ook een bepaalde vorm van maatwerk? Zo ja, welke informatie verspreidt u via welke kanalen?
 5. Hoe is “communicatie” organisatorisch weggezet in de gemeentelijk organisatie en hoe lopen de lijnen met de andere geledingen in en rond de gemeentelijke organisatie? (teams, afdelingen, directie, college en partners)
 6. Hoe borgt u dat informatie altijd tijdig, juist, volledig en actueel wordt gecommuniceerd?
 7. Bent u op de hoogte van de door ons geconstateerde feiten welke (niet uitputtend) in de bijlage zijn weergegeven?
 8. Zo ja, hoe zijn deze ontstaan en waarom heeft u deze omissies nog niet opgepakt? Zo nee, vindt er geen screening plaats en gaat u deze omissies nog oppakken en op welke termijn?
 9. Welke structurele acties gaat u uitzetten ter voorkoming van de door ons geconstateerde feiten in de toekomst?

 

Bijlage:

Digitale communicatie Roosendaal: onduidelijk en niet up-to-date

Met de aanstaande grote transities in de zorg, jeugdzorg en op de arbeidsmarkt zijn we het er allemaal over eens dat goede communicatie cruciaal is. Dit geldt uiteraard voor alle aspecten waar burgers van de gemeente Roosendaal mee te maken hebben. Of het nu gaat over het groen bij jou in de wijk, de ontwikkelingen rondom de binnenstad of specifieke informatie voor ouderen; duidelijk, open en tijdig communiceren is van groot belang. In dit kader heeft de Roosendaalse Lijst een kort rondje langs de digitale communicatiekanalen gedaan. Dit kleine onderzoek leverde een ernstig beeld op van verouderde informatie, inactieve social media accounts en zelfs websites in de zorg die naar elkaar verwijzen. Een ‘niet uitputtend’ overzicht:

De website van de gemeente Roosendaal

 • Onder iedere pagina op de website van Roosendaal staat nog delen via Hyves. Hyves is al een tijd als social media kanaal uit de lucht.
 • Op de verouderde pagina ‘ samen aan de slag voor Roosendaal schoon’ wordt verwezen naar Facebookpagina rommel in Roosendaal. Geen koppeling naar wijkteams met recente eigen Facebook-account.
 • wegwijsroosendaal.nl (koppeling vanuit de website): sterk verouderde website met wel erg makkelijke antwoorden op grote problemen. Bijvoorbeeld een tip rondom het onderwerp geld en uitgaven: zorg dat je geen schulden maakt. Of bij inkomsten: probeer meer uren te werken of zoek een baan met een beter salaris. De site moet geactualiseerd worden nav 3 D’s. Mensen met handicap worden doorgestuurd naar WVS (stopt per 1-1-2015) en voor de WMO naar het Punt.
 • Er wordt via de website van de gemeente Roosendaal ook verwezen naar regelhulp.nl op het vlak van hulp en ondersteuning. Ongeacht welke hulpvraag er ingevoerd wordt, je wordt steevast weer doorverwezen (via een formulier van die website) naar de site van Roosendaal zelf. Van kastje naar de muur dus.
 • De website is verre van actueel. Een eenvoudige klik op een pagina als ‘ouderen’ onder wonen, werken en leven levert een link op naar een document ‘senior in Roosendaal’ van 2009
 • Bij ‘bedrijven’ op de website wordt klakkeloos doorverwezen naar een site (antwoordvoorbedrijven). Is het niet zaak om eigen regie rondom onze bedrijven te behouden?
 • Vrije tijd: verkeersmaatregelen dancetour. Er staat: ‘op zondag 17 augustus vindt de zesde editie plaats van Dancetour’.
 • Bij over de gemeente: feiten en cijfers – Roosendaal sociaal vitaal wordt verwezen naar een sociale structuurschets uit 2007
 • Onder onderzoeken bij feiten en cijfers zien we ook veel oude onderzoeken, zelfs van 2006

Social media gemeente Roosendaal

 

 • Twitter-account gemeente. Slechts 84 volgend. 862 tweets sinds 2010. Geen dialoog en ook geen aandacht voor 3D’s. Geen koppeling met pagina op de website ‘verandering in de zorg en ondersteuning’.
 • Facebook-account gemeente Roosendaal: geen koppeling met facebook-pagina’s wijkteams.
 • Negatieve tendens in ‘likes’ op gemeentelijke Facebookpagina en wanneer wordt de burger geïnformeerd over veranderingen in de zorg via Facebook?

Overige digitale communicatiekanalen

 

 • Zorgstad Roosendaal: twitteraccount: slechts 24 tweets (actief sinds mei 2012), 19 volgend en 20 volgers.
 • Website Hart voor de binnenstad: website is verouderd, twitterkanaal met minimaal aantal tweets
 • Twitteraccount ‘beleef het in Roosendaal’: laatste tweet 27 september jl. Zeer beperkt aantal tweets. Niets te beleven in Roosendaal?
 • Site julliemarkt.nl achterhaald. FB account met laatste bericht van 19-9-2014. Slechts 122 likes
 • Website Roosendaal smart retail city verouderd. Facebookpagina: 12 likes en laatste bericht van 17-12-2013 Twitteraccount: 47 volgers, laatste tweet van 18-12-2013
 • Status website platform R met laatste update van 30-8-2013
 • Site collectief Roosendaal: laatste update agenda: 30-6-2013

 

Voor beantwoording, zie link : Beantwoording Raadsvragen gemeentelijke communicatie